Khi đăng ký, tôi đã đồng ý với Thỏa Thuận Sử Dụng, Quy Định Bảo Mật, và Quy chế hoạt động của CareerLink.